Pirkimo – pardavimo taisyklės

Pagrindinės nuostatos

1.     Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes  www.vaikera.lt  elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir „Vaikera“, MB (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas turi susipažinti ir sutikti su šiomis taisyklėmis ir jų taikymu:

·        Šios  Pirkimo-pardavimo taisyklės;

·        Apmokėjimo būdai - čia;

·        Prekių pristatymas - čia;

·        Prekių grąžinimas - čia;

·        Privatumo politika - čia.

Registracija ir asmens duomenų apsauga

2.     Norėdami užsisakyti prekių mūsų internetinėje svetainėje, užsiregistruokite. Mes įsipareigojame Jūsų asmens duomenis naudoti tik sudarytų sutarčių vykdymo tikslais ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, išskyrus kiek toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti šalių sudarytas sutartis. Privatumo politika - čia.

 Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

3.     Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Sutartis galioja iki jos įvykdymo.

Pardavėjo teisės

4.     Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.     Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.     Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

Pardavėjo pareigos

7.     Pardavėjas privalo suteikti Pirkėjui visą su preke ar paslauga susijusią informaciją, taip pat savo duomenis.

8.     Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimą su klaidomis.

9.     Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, nedelsiant grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus bet nevėliau kaip per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

10.    Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

11.    Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.

12.    Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Pirkėjo teisės

13.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.    Pirkėjas, gavęs prekes, per 14 dienų turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų grąžindamas prekes pardavėjui. Prekių grąžinimo taisyklės - čia.

15.    Pirkėjas turi teisę susipažinti su elektroninėje parduotuvėje sukauptais duomenimis susijusiais su Pirkėju.

16.    Pirkėjas turi teisę keisti savo asmens duomenis puslapyje „Mano paskyra“.

17.    Pirkėjas turi teisę reikalauti panaikinti visus duomenis sukauptus elektroninėje parduotuvėje susijusius su Pirkėju.

18.    Pirkėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pirkėjo pareigos

19.    Pirkėjas atlikdamas užsakymą turi pasirinkti prekių pristatymo būdą. Prekių pristatymo sąlygos - čia.

20.    Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui . Apmokėjimo būdai - čia.

21.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

22.    Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį). Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

23.    Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

24.    Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant informuoti Pardavėją ir pranešti apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

25.    Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Užsakymo anuliavimas

26.    Jūsų užsakymas gali būti anuliuotas iš anksto Jums nepranešus, jeigu Jūs:

·     nesumokate už prekes (Pardavėjas negauna apmokėjimo) per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo;

·     jei pristačius prekę, nebuvo kam jos priimti;

Kitos sąlygos

27.    Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

29.    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės kontaktų puslapyje nurodytais kontaktais.

Nesutarimų sprendimas

30.    Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

31.    Pirkėjas ir pardavėjas gali bandyti pasiekti sprendimus, kylančius iš pirkimo internetu ir paslaugų teikimo sutarties, be teismo įsikišimo. Europos Komisija duoda galimybę išspręsti internetinius ginčus pagal str. 14 paragr. 1 ODR (Internetinių ginčų sprendimo reglamentas) vienoje iš jų platformų: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

  

Dokumento redakcija:  2019-04-28

 

This site uses cookies.

By continuing to browse, you agree to the use of cookies.

Learn more about cookies in our Privacy policy.